[VIDEO] Wat zijn ATEX Zones 2/22, 1/21, 0/20?

We krijgen vaak vragen als: Wat is een ATEX zone precies? Wat is een Ex zone? Wat onderscheidt Zone 2 van Zone 22?

Onze gastheer Michael is hier om de ins en outs van ATEX zones uit te leggen in zijn whiteboardvideo.

ATEX zones uitgelegd

Elke dag werken mensen in omgevingen die blootgesteld kunnen worden aan explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in de farmaceutische en olie- en gasindustrie.

Eén enkele ontstekingsbron, zoals een vonk of statische elektriciteit gegenereerd door apparatuur of machines, kan al voldoende zijn om een explosie te veroorzaken op deze gevaarlijke locaties.

De ATEX-richtlijnen, geïmplementeerd door de Europese Unie, hebben als doel bescherming te bieden tegen explosieve atmosferen. De richtlijn voor werkplekken (ATEX 137) deelt het explosierisiconiveau van verschillende gebieden in in ATEX-zones .

[Grafiek] van alle ATEX-zones

 
Graad van vrijgaveDefinitieTijdsbesteding (uren/jaar)ZoneLeidraad duur/frequentieATEX-zone gassenATEX-zone stof
Continue uitstootEen afgifte die continu is of naar verwachting vaak of gedurende lange perioden zal voorkomenT > 1000Zone 0 en 20T > 1000 h/jaar of T > 1 h/shift020
Primaire rangEen vrijkoming waarvan verwacht kan worden dat deze periodiek of af en toe optreedt tijdens normaal bedrijf10 < T < 1000Zone 1 en 2110 h/jaar < T < 1000 h/jaar121
Secundaire graadEen vrijkoming waarvan niet wordt verwacht dat deze bij normaal bedrijf optreedt en, als dit toch gebeurt, waarschijnlijk slechts zelden en gedurende korte perioden1 < T < 10Zone 2 en 221 u/jaar < T < 10 u/jaar en T < 1 min/shift222
 • Zone 0 en Zone 20 zijn classificaties voor omgevingen waar een explosieve gasatmosfeer (Zone 0) of een wolk brandbaar stof (Zone 20) voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig is.
 • Zone 1 en Zone 21 zijn classificaties voor omgevingen waar een explosieve gasatmosfeer (Zone 1) of een wolk brandbaar stof (Zone 21) bij normaal bedrijf af en toe kan voorkomen
 • Zone 2 en Zone 22 geven locaties aan waar een explosieve gasatmosfeer (Zone 2) of een wolk brandbaar stof (Zone 22) bij normaal bedrijf waarschijnlijk niet zal voorkomen, maar, als dit toch gebeurt, slechts gedurende korte tijd zal voortduren.
zones 0, 1, 2, 20, 21, 22, quick overview.

Hoe lang is de explosieve atmosfeer aanwezig?

 • Zone 0 en 20: Deze categorie is voor explosiegevaarlijke atmosferen die meer dan 1000 uur per jaar duren of langer dan 1 uur per werkdienst.
 • Zone 1 en 21: Deze categorie is voor explosiegevaarlijke atmosferen met een duur van meer dan 10 uur maar minder dan 1000 uur per jaar.
 • Zone 2 en 22: Deze categorie is voor explosiegevaarlijke die tussen 1 uur en minder dan 10 uur per jaar duren en minder dan 1 minuut per werkdienst duren.

Nu we elke zone hebben gedefinieerd, passen we dit zonesysteem toe op een praktisch scenario. Neem een benzinestation, dat relevant is voor de zones 0, 1 en 2.

Minst gevaarlijk (2/22)

Bij een doorsnee benzinestation zijn gebieden verder van de benzinepompen minder gevaarlijk, gezien de hoge ontvlambaarheid van benzine. Op basis van de nabijheid zouden deze omliggende gebieden worden gecategoriseerd als ATEX Zone 2 voor gassen, wat duidt op een lager risico, en mogelijk Zone 22 voor stof, wat duidt op de minst gevaarlijke omstandigheden voor stofexplosies.

Gevaarlijk (1/21)

Gebieden die direct naast de zones met een hoog risico liggen, maar niet in direct contact staan met potentiële explosiebronnen, vallen in de zones 1 en 21. Deze zones vertegenwoordigen een middelhoog risico voor gasexplosies. Deze zones vertegenwoordigen een middelmatig risico voor respectievelijk gas- en stofexplosies.

Zeer hoog gevaar (0/20)

Binnenin de eigenlijke gastank, waar het risico van brandbare gassen het grootst is, is de classificatie ATEX Zone 0, wat de gevaarlijkste omstandigheden voor gasexplosies markeert. Op dezelfde manier vallen gebieden met een continue aanwezigheid van explosief stof onder Zone 20, wat het hoogste risiconiveau voor stofexplosies aangeeft.
Circles show that zones 2 and 1 surround zone 0.

Wat is een Ex-zone?

U bent wellicht bekend met de term ‘Ex-zone’. Dit verwijst naar elk gebied dat als explosiegevaarlijk wordt beschouwd en waar apparatuur wordt aangeduid met een van de twee Ex-symbolen om aan te geven dat het geschikt is voor gebruik in dergelijke omgevingen.

Gezien de verscheidenheid aan certificeringen voor apparatuur in gevaarlijke omgevingen, waaronder ATEX, IECEx en NEC/CEC (specifiek voor Noord-Amerika), worden deze items vaak aangeduid als ‘Ex-producten’.

In de Verenigde Staten maakt het classificatiesysteem gebruik van klassen en divisies (classes and divisions). Wanneer mensen ‘Ex-zones’ noemen, bedoelen ze dus meestal de zones die zijn gedefinieerd door de ATEX- of IECEx-normen, die geharmoniseerd en identiek zijn voor beide systemen.

Zoneclassificatie

De zones worden bepaald door een Ex-consultant en vastgelegd in het Explosieveiligheidsdocument (EPD), in het gedeelte over de zone-indeling. Dit document brengt alle aangewezen zones in kaart.

Door een adequate ventilatie te implementeren, hebben de eigenaars van een installatie de mogelijkheid om het risiconiveau van een zone te verlagen. Dit kan leiden tot een downgrading van de zoneclassificatie (zonevermindering), zoals het wijzigen van een gebied van Zone 1 naar Zone 2.

De procedure voor het classificeren van zones kan worden gestroomlijnd in vijf afzonderlijke stappen:

 1. Verzamel procesgerelateerde gegevens, zoals temperatuur, druk, concentraties en details over het ontwerp van de installatie, evenals informatie over het risico van materiaalexplosies, zoals vlampunten, explosiegrenzen en laagontstekingstemperaturen.
 2. Bepaal interne zone-indelingen op basis van de specifieke vereisten (de omvang van deze zones wordt bepaald door de betrokken apparatuur).
 3. Bepaal de potentiële vrijkomingspunten en deel ze in volgens de ernst van het vrijkomen.
 4. Evalueer de invloed van ventilatie op de zone-indeling.
 5. Wijs zonenummers toe en definieer de grenzen van elke zone.

Zones worden aangeduid op de zoneringskaart zoals hieronder geïllustreerd:

Zone indications for all zones as used in EPD drawings.

Bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke gebieden

Industrieën die te maken hebben met explosiegevaarlijke gebieden zijn die waar de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, vloeistoffen of brandbaar stof een potentieel risico op brand of explosie kan vormen. Zoals we nu weten, zijn deze gevaarlijke gebieden ingedeeld in zones onder ATEX en IECEx.

Industrieën die vaak in Ex-zones werken, zijn onder andere:.

 1. Oil and Gas Industry: houdt zich bezig met exploratie, winning, raffinage, transport en opslag van olie- en gasproducten, die zeer ontvlambaar zijn.
 2. Chemische industrie: Hieronder vallen bedrijven die industriële chemicaliën produceren. Chemische fabrieken verwerken vaak stoffen die tot explosieve atmosferen kunnen leiden.
 3. Farmaceutische industrie: Houdt zich bezig met de productie en verwerking van verschillende farmaceutische producten, waarbij processen brandbaar stof kunnen genereren of brandbare oplosmiddelen kunnen gebruiken.
 4. Petrochemische industrie: Vergelijkbaar met de olie- en gasindustrie, maar dan specifiek de productie van chemische producten op basis van aardolie of aardgas.
 5. Energieproductie: Hieronder vallen elektriciteitscentrales, vooral die met steenkool of biomassa, die brandbaar stof kunnen produceren of gebieden met explosieve gassen hebben.
 6. Voedsel- en drankenindustrie: Graansilo’s, suikerraffinaderijen en voedselpoederfabrieken kunnen stofexplosies veroorzaken. In alcoholproductiefaciliteiten worden brandbare vloeistoffen verwerkt.
 7. Verf- en coatingindustrie: Gebruikt oplosmiddelen en andere chemicaliën die explosieve dampen kunnen veroorzaken.
Spray painting hazardous area.
 1. Afvalverwerking en biogasinstallaties: Methaan en andere gassen die tijdens het verwerkingsproces vrijkomen, kunnen explosieve mengsels vormen.
 2. Houtbewerkings- en papierindustrie: Houtstof en papierstof zijn brandbaar en kunnen een gevaarlijke omgeving vormen.
 3. Textielindustrie: Bepaalde processen kunnen brandbaar stof genereren, zoals katoenstof.
 4. Metaalbewerking en smelten: Processen met fijne metaalpoeders of het hanteren van brandbare gassen kunnen gevaarlijk zijn.
 5. Mijnbouw: Methaan en kolenstof in mijnen kunnen een explosieve atmosfeer veroorzaken.
Two women overseeing a mining area.
 1. Luchtvaart en defensie: Bij fabricage- en onderhoudsprocessen komen brandbare vloeistoffen en gassen vrij.
 2. Automobielindustrie:Schilderwerkplaatsen en gebieden waar met brandbare vloeistoffen wordt gewerkt, kunnen gevaarlijk zijn.
 3. Maritieme en offshore-industrie: Olie- en gaswinning op zee en de opslag en behandeling van brandbare stoffen op schepen en platforms brengen risico’s met zich mee.
woman working as an operator in the offshore industry
 1. Landbouwindustrie: De opslag en verwerking van granen en meststoffen kan stofexplosies veroorzaken.
 2. Distilleerderijen en brouwerijen: Bij de productie en opslag van alcoholische dranken komen brandbare vloeistoffen vrij.
 3. Hernieuwbare energie: Vooral bij de productie van biobrandstoffen en de verwerking van biomassa.
 4. Kunststof- en rubberindustrie: Bij de verwerking en hantering van deze materialen kan explosief stof vrijkomen of kunnen brandbare vloeistoffen vrijkomen.
 5. Elektronica- en halfgeleiderindustrie: Bij bepaalde fabricageprocessen zijn brandbare gassen betrokken.
Belangrijke opmerking: Industrieën die mineralen winnen en vallen onder Richtlijn 92/91 of Richtlijn 92/104 vallen niet onder de ATEX-werkplekrichtlijn van 1999/92.

Conclusie

We vertrouwen erop dat dit artikel duidelijkheid heeft verschaft over het onderscheid tussen de verschillende Ex-zones. Voor meer inzicht in het kiezen van apparatuur die compatibel is met de specifieke ATEX-zone, raden we je aan dit aanvullende artikel te raadplegen.

Als u zich in een zone 2 bevindt, overweeg dan het gebruik van onze ATEX-camera.

Mocht u vragen hebben over uw gevaarlijke zone, neem dan gerust contact met ons op.